Новини

ПРИКЛЮЧИХА 3-ТЕ МОДУЛА НА ОБУЧЕНИЕ

За участници  в  Програма за активно гражданско включване и развитие на застъпнически умения ( Програмата  )  беше  подбрана група от 18 представителя от уязвими групи, вкл. роми и младежи до 29 години, както и представители на администрация и специалисти, които работят за овластяване на уязвими групи, в т.ч общинска администрация, социални работници, образователни медиатори, здравни медиатори от 6-те планови района, които са активни в общността си и са лидери на мнение. 

В рамките на  проекта бяха проведени три тримодулни обучения на избраните участници В Програмата  през месец юли и м. август 2020 г. в град Велико Търново.  Програмата  съчетаваше теоретични лекции и практически упражнения – работа в малки групи. Конкретните лекции и упражнения бяха  съдържателно изработени спрямо обучителната матрицата. Избраните  теми  са   изработване на политиките на национално и местно равнище и механизми за гражданско участие, икономическо включване, преодоляване на стереотипите и езика на омразата и т.н. Основен акцент в обучението беше  застъпничеството като инструмент за овластяване .

Програма за активно гражданско включване и развитие на застъпнически умения включваше 3 модула – Модул за развитие на демократични компетенции и защита на човешките права, Модул за икономическо включване и предприемачеството като инструмент за овластяване на уязвими групи, Модул за гражданско участие и разработване на застъпнически кампании.

Eксперти от страна на норвежкият партньор ,чиято експертиза е в сферата на човешките права и застъпничеството  представиха  теми, свързани с човешките права, междукултурната комуникация и застъпнически дейности за права в Норвегия. По този начин  се направи преглед на международно ниво и преход към действително положение в България. 

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 2 МЕСЕЦА МЕНТОРИТЕ ЩЕ ПРОВЕЖДАТ КОНСУЛТАЦИИ С 18 УЧАСТНИКА

В проекта като една от основните дейности беше  реализирана менторска програма . В продължение на 2 месеца менторите ще провеждат консултации с 18 участника от Програмата за активно гражданско включване и развитие на застъпнически умения, като ще подпомогнат тяхната дейност по подготовката на застъпнически кампании. 

В дейността е  разработена двумесечна менторска програма, в която ще се включат 2 ментора – експерти от Сдружение Нов път и от БУП. Всеки от експертите  ще подпомогне работата на няколко екипа. Менторската програмата  включва  следните дейности: разпределяне на екипите и определяне на насоките за работа на екипите, ежеседмични онлайн срещи на екипите с менторите им. Ще бъде   съставен наръчник за взаимодействие между уязвими групи и институции, както и за разработване на застъпничество в областта на социално-икономическите проблеми, който ще подпомага екипите в работата им.  Като резултат от менторската програма  ще бъдат  разработени 9 плана за застъпнически кампании за 9 конкретни местни проблема, насочени към решаване на местни проблеми , които да доведат до резултати засягащи максимален брой представители на общността.

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМА ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО

От 01 февруари до края на месеца 2020 г., Сдружение „Нов път” с. Хайредин стартира процедура за подбор на участници в Програма за активно гражданско
включване и развитие на застъпнически умения като част от дейностите по проект проект „Изграждай мостове за промяна”, изпълняван от Сдружение «Нов път» финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г https://www.activecitizensfund.bg/publ…/portfolios/view.cfm…
Програма за активно гражданско включване и развитие на застъпнически умения
Ще се реализира в 3 тематични модула, всеки по 3 дни. Тя ще съчетава теоретични лекции и практически упражнения , ще обхване теми като изработване на политиките на национално и местно равнище и механизми за гражданско участие, икономическо включване, Основен акцент в обучението ще бъде застъпничеството като инструмент за овластяване .
Обучението ще се проведе съвместно с партньорите по проекта Българско Училище за политика „Димитър Паница” гр. София ( www.schoolofpolitics.org ) и Академия за човешки права, гр. Осло, Норвегия,. 
Кандидатите могат да бъдат представители от уязвими групи, вкл. роми, младежи до 29 , както и представители на администрация и специалисти, които работят за овластяване на уязвими групи, в т.ч общинска администрация, социални работници, образователни медиатори, здравни медиатори от 6-те планови района.
Те трябва да притежават необходимата мотивация и желание да променят общността или вече да имат опит и участие във формулирането на публични политики граждански активни и способни да увлекат след себе си максимален брой представители от местната общност.
Кандидатите следва да изпратят на следния E-mail адрес: new_road@abv.bg , посочените по-долу документи:
– Автобиография – свободен формат;
– Копие от документ за завършено образование – сканирано копие;
– Мотивационно писмо на тема „Какъв проблем на моята общност искам да реша чрез участието ми в Програмата“
След предварителен подбор на участниците по документи, с одобрените кандидати ще бъдат проведено интервю присъствено или онлайн и кандидатите, преминали подбора, ще бъдат допълнително уведомени.
Допълнителна информация може да получите на адрес: п.к.3357, с. Хайредин, област Враца , ул. «Дафинка Чергарска № 9, тел за връзка +359 896782469, E-mail адрес: new_road@abv.bg. Михайл Михайлов.
Михайл Михайлов, ръководител проект

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Нов път” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Сдружение „Нов път обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет “ Логистика и организиране на фокус групи, работни посещения, обучение и конференция по проектно предложение  вх. № ACF/122  „Изграждай мостове за промяна“ , финансиран от  Фонд „Активни граждани България“ , на  Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. 

Адрес за подаване: :  с. Хайредин, област Враца , ул.„Дафинка Чергарска“ № 9 

Прогнозна стойност в лева49 175,00  ( четиридесет и девет хиляди сто седемдесет и пет лева) лева без ДДС.

Място за изпълнение на услугата: България

Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 30.12.2019 г., 10.00 часа. 

Адрес за подаване: :  с. Хайредин, област Враца , ул „ Дафинка Чергарска“ № 9 
Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите от линковете отдолу:

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Нов път” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“