Застъпнически кампании

1. Застъпническа кампания за нерагламентираните сметища във Велинград

2. Застъпническа кампания за повишаване на  информираността сред хората с увреждания относно възможностите за реализация на пазара на труда

3. Застъпническа кампания за превенция на ранното отпадане от училище на ромските учащи и постигане на образователни успехи

4. Застъпническа кампания за промяна в нагласите на мнозинството към малцинството

5. Застъпническа кампания за интегриране и социално включване на ромски деца и младежи в читалищната самодейност  в селата на Община „Тунджа“

6. Застъпническа кампания за безработицата, ниски доходи, липса на работни места

7. Застъпническа кампания – Заедно сме по –силни срещу КОВИД-19

8. Застъпническа кампания – Център за консултиране и посредничество за заетост и квалификация на хора с увреждания

9. Застъпническа кампания – Безработицата на хората с увреждания /трудоспособни лица с психически или физически увреждания/