Събития


09.01.2021 г.

Онлайн Конференция за начините на въздействие на уязвими групи върху политиките в общността, за гарантиране на човешките им права и икономическото им включване чрез застъпничество

19.12.2020 г.

Онлайн Среща на мрежата завършили Програмата за активно гражданско включване и развитие на застъпнически умения

Линк с видео от срещата

01.10.2020 г. – 30.11.2020 г.

Двумесечна менторска програма за разработване на застъпнически кампании

31-02.08.2020 г.

Курс 3 от Програмата за активно гражданско включване иразвитие на застъпнически умения на тема: „Гражданско участие и разработване назастъпнически кампании“


24-27.07.2020 г.

Курс 2 от Програмата за активно гражданско включване иразвитие на застъпнически умения на тема: „Развиване на демократични компетенции и защита на човешките права“

19-21.06.2020 г.

Курс 1 от Програмата за активно гражданско включване иразвитие на застъпнически умения на тема: „Икономическо включване и предприемачеството като инструмент за овластяване на уязвими групи“

01.02 – 28.02.2020 г.

Стартира процедура за подбор на участници в програмата за активно гражданство

22.01.2020 г.

Със среща в София приключиха фокус групите със заинтересованите страни във връзка с изпълнението на дейност „Изготвяне на анализ на начини на въздействие на уязвимите групи върху политиките в общността.” по проект „Изграждай мостове за промяна”, изпълняван от Сдружение «Нов път» финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Проекта се изпълнява в партньорство с Българско училище за политики и норвежката организация “ Академия за човешки права“ гр. Осло. След срещи в гр. Габрово и в гр. Шумен, се проведоха подобни в Пазарджик, Ловеч. От срещите ще се изведат необходимостите от знания и умения които са необходими за младите хора и представителите на институциите за съвместно мирно решаване на проблеми на местната общност, както и какво е необходимо за да планираме и реализираме застъпническа кампания която да доведе до резултати. 
От понеделник 03 Февруари стартира кандидатстването на желаещите да вземат участие в три модулната Програма за активно гражданско включване и развитие на застъпнически умения.


14.01.2020 г.

Екипа на Сдружение Нов път стартира провеждането на фокус групи със заинтересованите страни във връзка с изпълнението на дейност „Изготвяне на анализ на начини на въздействие на уязвимите групи върху политиките в общността.” по проект „Изграждай мостове за промяна”, изпълняван от Сдружение «Нов път» финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Проекта се изпълнява в партньорство с Българско училище за политики и норвежката организация “ Академия за човешки права“ гр. Осло.Първите срещи се проведоха в гр. Габрово и в гр.Шумен. От срещите ще се изведат необходимостите от знания и умения които са необходими за младите хора и представителите на институциите за съвместно мирно решаване на проблеми на местната общност, както и как да оланираме и реализираме застъпническа кампания която да доведе до резултати. Срещите продължават.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение „Нов път” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“