Партньори

Академия за човешки права

Академията за човешки ресурси е гражданско скдружение, което работи в сферата на защита на човешките права, мирно решаване на конфликти, решаване на проблеми в мултикултурна среда. Организацията е специализирана в провеждането на обучения, семинари и тренинги с различни целеви групи – деца в риск, младежи, хора с увреждания, жени и др. Уязвими групи. Впоследните 3 години са проведени курсове със студенти в горен курс на полицейската на теми: Разрешаване на конфликти, управление на конфликти в мултикултурното общество от Полицейската академия в Осло. Издадена е книга на сърбо-хърватски, руски и берларуски език с название „Да строим мостове, а не стени”, която съдържа 97 практически упражнения за човешки права, мултику решаване на конфликти. Академията е провеждала еднодневни и двудневни семинари на учители он средните училища в Норвегия. Установено е, че на преподавателите им липсват, както емпирични, така и методическо познание и компетенции по отношение на преподаване на човешките права. Основна целева група за обучение и лекции на Академията са млади хора. Те комбинират лекциите с активни методи на обучение, в които всички обучаеми участват в познавателния процес чрез дискусии, работа на групи и практически упражнения. Активният начин на учене насърчава критичното мислене. Участниците развиват своите умения да се изразяват и се вслушват в мнението на другите. Този метод е демокрация в действие.

Един от основните приоритети на Академията за човешки права, Норвегия е да организира курсове замладежи бежанци, включително самотноживеещи деца от сиропиталища и норвежки младежи. Целта на тези курсове е да възпитава на толерантност в мултикултурна среда и положително отношение и уважение. По този начин се създават уникални възможности за учене и опознаване, когато младите хора с различен житейски опит се срещнат и започнат да се опознават. Ролята на Норвежкия партньор в проекта е свързана с участието им обучителните модули и по-специално в модулите, касаещи гражданските права и овластяване на младежите в общността. Чрез интерактивните методина обучение и множествотоупражнения в процеса на учене, целим по-бърза интеграция между различните представители на целевите групи по нашия проект – роми, младежи и местна власт. Добрите практики, които ще бъдат демонстрирани в Норвегия иотпечатани в малък наръчник ще допринесат за ползването на чуждия опит в България, а наръчникът, който ще се отпечата с най-добрите норвежки примери ке се превърне в настолна книга за обучение и на други уязвими групи дори и след приключване на проектните дейности.

Сдружение „Нов път”

Сдружение „Нов път”e българска неправителствена   организация,регистрирана като юридическо лице с нестопанска   цел за извършване на дейност в обществена полза през 2004 година. Мисията й е да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, подпомагане на здравеопазването, образованието,науката и културата, подкрепа на лица от различни уязвими групи и лица,нуждаещи се от грижи,подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на групи в неравностойно положение. За времето от своето създаване Сдружението успя да натрупазначителен опит, експертиза и капацитет в работата с представители от различни етнически малцинства. Това е една от малкото организации, които успяват да развиват мащабна дейност на територията на Северозападна България. Основните дейности на организацията са в няколко различни програмни области: Образование, Социални дейности и създаване на заетост, Здравеопазване и Застъпнически дейности. По тези програмни области сдружението реализира дейности насочени към осигуряване на заетост на представители от различни целеви групи :продължително безработни лица, лица обект на месечно социално подпомагане, лица с увреждания, хора от малцинствата, дълготрайно безработни чрез предоставяне на социални услуги в общността и различните дейности ще им помогнат да реализират собствен път за интегриране и социализиране в обществото.

Българско училище за политика “Димитър Паница”

Българското училище за политика „Димитър Паница” (БУП) е създадено през 2001 г. и е част от мрежата научилищата за политически науки под егидата на Съвета на Европа, в която  участват 21 организации отЦентрална и Източна Европа, Кавказ и Южното Средиземноморие.  Мисията на училището е да подпомогнесъздаването на общност от граждански и политически лидери с активна позиция в националния, европейскияи световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат.

БУП има дългогодишен опит в няколко основни направления. Чрез обучителните си  програми се стреми да насърчи процесите на демократизация в България, страните от  Западните Балкани, Източното партньорство и Северна Африка. 

В Националната програма „Управленски умения“ се обучават заедно обществени и  политически лидери от парламентарно представените партии, НПО, централната и местната  администрация, браншови организации, магистрати. Обучението цели обществен дебат по важни теми като принципи на ефективно и етично  управление, прозрачност и отчетност,  върховенство на закона.  БУП поддържа мрежа от над 800 завършили Националната програма, като подпомага работата им по важни обществени каузи. 

От 2003 г.  до сега 2011 г. повече от 300 млади политически и граждански лидери от страните от Югоизточна Европа, Северна Африка и страните от Източното партньорство са преминали през регионалните обучителни праграми на организацията. 

Българското училище за политика „Димитър Паница“ работи за повишаване на гражданското участие  в обществения живот на България, като изследва формите на обществен контрол върху институциите и подпомага информирания избор на гражданите чрез различни инициативи и онлайн средства.  БУП реализира проекти в сферата на борбата с климатичните промени, повишаване на енергийната ефективност, устойчивия нисковъглероден растеж на икономиката.   Училището има многогодишна традиция и в областта на филантропията. За БУП   благотворителността е ценност, която трябва да бъде възпитавана сред младите българи. Училището поставя на публично обсъждане проблемите и предизвикателствата, с които се сблъсква филантропията у нас и работи за възраждане на филантропските традиции. 


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение „Нов път” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“