Начало

„Изграждай мостове за промяна“ e проект на сдружение Нов път“ – Хайредин, който се осъществява в партньорство с Българското училище за политика „Димитър Паница“ и Академията за човешки права, Норвегия. Той е продължение на успешно реализирания проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми“ (2009-2014г.). Проектът „Изграждай мостове за промяна“  се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 89 500 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта  е да се увеличи броя на представители на уязвими групи, които да бъдат овластени чрез обучение в застъпничество, така че да се опитат да решат конкретни проблеми на местните си общности.

Гражданското участие на ромите и младежите до 29 г. в България в процеса на изработване на публични политики през последните години е изключително ниско. Причините при ромите се коренят в социално-икономическото положение, ниския образователен ценз, ниското ниво на самоорганизация вътре в общността, на все по-отчетливите дискриминация и различия между роми и нероми. При младежите до 29г.ситуацията с ниско качество на образование, липса на инициативност,безработица и неангажираност води до апатия и търсене на възможности за миграция. Затова трябва да се полагат постоянни и целенасочени усилия в обучение на представители на уязвими групи, които могат да повлият на общността си. 

Проектът „Изграждай мостове за промяна“ ще проучи причините за ниско гражданско участие в ромска общност и при младежите между 18 и 29г. и ще идентифицира начините на въздействие на уязвими групи върху политиките в местната общност. В рамките на проекта ще бъдат избрани лидери на обществено мнение в местните си общности, те ще бъдат обучени в застъпничество и ще изработят застъпнически кампании, ще решат конкретни проблеми. Разглеждаме подобряването на знанията и уменията в застъпничество като ключов инструмент за овластяване.Обучението ще събере на една маса всички заинтересовани страни, като включи представители на ромска общност, младежи и публични институции на местно и национално ниво. Те ще трябва да работят съвместно за решаване на проблемите, които те самите са идентифицирали. Целта е участниците в проекта да пренесат придобитите знания и умения към други членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. 

Проучените добри практики за работа с уязвими групи в Норвегия ще бъдат широко публично представени, както и издадени в наръчкик. Целта е той да се превърне в настолна книга за обучение на представители на уязвими групи за активно гражданско включване в процеса на изработване на местни политики. Това ще е трансфер на ноу хау между Норвегия и България, чрез подходящи практики, адаптирани за приложение в нашите общности.

Информация за проекта
„Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение „Нов път” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“